Odnosi s javnošću

 Informacija o kupovini knjige tokom vanrednog stanja nalazi se na linku: http://www.fon.bg.ac.rs/2020/04/informacija-o-kupovini-knjiga/  

Prijava timova za domaći zadatak

OSJ-PROJEKTNI RAD POENI.pdf

CILJEVI NASTAVE:

Sticanje znanja i veština iz oblasti odnosa s javnošću i poslovne komunikacije.

Savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u odnosima s javnošću i poslovnoj komunikaciji i njihova primena u kreiranju identiteta, imidža i reputacije institucije.

LITERATURA:

Osnovna literatura:

Kostić-Stanković M, Filipović V i Vlastelica T. Odnosi s javnošću, FON, Beograd, 2020.

 

 

Studentima starijih generacija, koji su projektni rad odbranili prethodnih godina, biće priznato 10 poena za predispitne obaveze.


Studenti koji nemaju prethodno evidentiran projektni rad (u indeksu ili spisku na sajtu predmeta) prijavljuju se za izradu alternativnog zadatka koji nosi maksimum 10 poena, putem linka (https://forms.gle/BHJ7285vV8osBHCt7). Prijava će biti otvorena do 13.4. Nakon toga će na mejl, koji je naveden u prijavi, biti dostavljeni zadaci sa uputstvom. Rok za dostavljanje urađenog zadatka je 4.5. Rezultati će biti objavljeni na sajtu predmeta do 15.5.      

 

NAČIN POLAGANJA ISPITA:

Polaganje ispita Odnosi s javnošću se odvija parcijalno, putem dva kolokvijuma. 

Struktura ocene

Domaći zadatak                 50 poena

Usmeni ispit                       50 poena

-------------------------------------------

Suma                                  100 poena