Marketing


ESPB: 6

 

CILJEVI PREDMETA:

Sticanje znanja i veština iz oblasti marketinga. Savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u marketingu i njihova primena u procesu upravljanja marketingom.

 

SADRŽAJ PREDMETA:

Кonceptualni aspekti marketinga. Razvoj koncepcije marketinga. Savremeni koncept marketinga. Marketinško okruženje – povezivanje ponude i tražnje. Tržište kao razvojni potencijal marketinških aktivnosti. Osnovni tržišni faktori oblikovanja marketinške ponude. Strukturni tipovi tržišta. Ciljni marketing. Analiza tržišnog okruženja. Relacije između preduzeća i tržišta. Sistem marketing istraživanja. Oblikovanje vrednosti za kupce. Proizvod. Prodajna cena. Raspoloživost i dogradnja vrednosti. Miks distribucije i prodaje. Кomunikacija i promocija vrednosti. Marketinška komunikacija i promocija. Instrumenti marketinške komunikacije. Digitalni marketing. Marketinški proces u stvaranju vrednosti. Upravljanje marketingom. Planiranje marketinga. Organizovanje marketinga. Кontrola marketing aktivnosti. Marketing u globalnom okruženju.


LITERATURA:

Kostić-Stanković M, Filipović V, Štavljanin V. (2017). Marketing, FON, Beograd


STRUKTURA OCENE:

I VARIJANTA

Projektni rad 20 poena

Kolokvijum 40 poena (prva 3. dela knjige - do 173 str.)

Usmeni ispit 40 poena (od 4. dela, do kraja knjige - od 173 str.)

---------------

Suma 100 poena

 

II VARIJANTA

Projektni rad 20 poena

Usmeni ispit 80 poena (sve oblasti iz knjige)

----------------

Suma 100 poena

 

Usmeni deo ispita je obavezan u obe varijante polaganja. 

Broj poena na predispitnim obavezama u tekućoj akademskoj godini važi do 1. oktobra 2021. godine.

Studentima iz prethodnih generacija, koji su ostvarili poene na projektnom radu, biće priznato 10 poena u tekućoj akademskoj godini. 

Studenti na daljinu će za projektni rad raditi isti zadatak koji se radi na redovnoj nastavi.

 

 

Marketing 2020/21 - Uputstvo za prijavu tima za izradu projektnog zadatka.pdf

Marketing 2020/21 - Projektni zadatak.pdf

MKT2020 - Prijavljeni timovi.pdf

MKT2020 - Prijavljeni timovi - Studije na daljinu.pdf

MKT2020 - Timovi sastavljeni od individualnih prijava - Studije na daljinu.pdf

MKT2020 - Timovi sastavljeni od individualnih prijava.pdf

MKT2020 - Uputstvo za izradu izveštaja.pdf

MKT2020 - Novi rok za predaju projektnih radova.pdf

MKT2020 - Uputstvo za izradu i odbranu projektnog rada